Guangdong Shiwan Ceramics Museum
 
 
Want more? Click here
Want more? Click here
[Su Kesong]    Su Kesong (dates of birth and death unknown) A famous potter in the lat
[Huang Bing]Huang Bing (Approx. 1815 C 1894 )    Styling himself Yun Qu, Yun Yu and
[Chen Weiyan]Chen Weiyan (the Guangxu Period of the Qing Dynasty - 1926)    His alternat
[Pan Yushu]    (1889- 1936) As a native of Jiujiang, Nanhai County, Pan Yushus name w
[Huo Jin]Huo Jin (dates of birth and death unknown)    As one of the most famous pot
[Wen Songling]Wen Songling  (dates of birth and death unknown)    His name was Qi an
[Ou Qian]    (1907-1958) His original name was Ou Deqian, a native of Xihui County o
[Liu Chuan]     Liu Chuan (1916- 2000)His another name is Liu Yongchuan and he wa
[Zhuang Jia]    Zhuang Jia1931-2006Arts and Crafts Master of China and a native of Pu
[Liu Zemian]    Arts and Crafts Master of China and a native of Shiwan, Guangdong Provi
[Mei Wending]    Arts and Crafts Master of China and a native of Taishan, Guangdong Prov
[Zeng Liang]    Zeng Liang19252002 Arts and Crafts Master of China and a native of S
[Liao Hongbiao]    Arts and Crafts Master of China and a native of Shiwan, Guangdong Provi
[Huang Songjian]    Arts and Crafts Master of China and a native of Dongguan City, Guangdon
5 Gaomiao Road,Shiwan,Foshan Post:528031
Tel:(+86)0757-82701218 Fax:(+86)0757-82701839
E-mail:tcbwg@163.com
 
Want more? Click here
 
Guangdong Shiwan Ceramics Museum
Copyright (C) Guangdong Shiwan Ceramics Museum All Rights Reserved
5 Gaomiao Road,Shiwan,Foshan Post:528031
Tel:(+86)0757-82701218, 82701839      Fax:(+86)0757-82701839    E-mail:tcbwg@163.com